Top
Algemene voorwaarden
 
 
RMA procedure
 1.  
 2. Algemeen
 3. Fout besteld
 4. Transportschade
 5. Levering SEMAPHORE B.V. komt niet overeen met pakbon
 6. Fout geleverd door SEMAPHORE B.V.
 7. Defect artikel binnen garantie
 8. Defect artikel buiten garantie

 
1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper”; ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten en/of nieuwe bestellingen c.q. leveringen.
 4. Indien ook de koper naar (zijn) voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van en bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2. Offertes
 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) of levering c.q. aanvang met levering, geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.
  Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor (zie artikel 6).
 3. Wij stellen op onze website de volgende informatie beschikbaar
 4. Vestigingsadres en inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel
 5. De belangrijkste kenmerken van het product waaronder de prijs
 6. De wijze en kosten van aflevering en betaling Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en ons, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van aantoonbare opzet of grove schuld van ons.
3. Totstandkoming overeenkomst
 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging, telefonisch bevestigen, verzenden, c.q. leveren of aanvangen met leveren.
  Wij behouden ons het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling.
 2. Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zullen wij in overleg met koper trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
 3. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 3 maanden na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 3 maanden, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order binnen bovengenoemde periode al bevestigd hebben.
 4. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en compleet aan ons worden verstrekt.
  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de voor ons gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen
 5. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 2 werkdagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 6. Gezien de aard van onze bedrijfsvoering wordt (gedeeltelijke) levering van artikelen binnen de in 3.3 en 3.4 gestelde termijn beschouwd als ontvangst en acceptatie door koper van de orderbevestiging.
 7. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
4. Prijzen
 1. Onze prijzen zijn in € (EURO) exclusief omzetbelasting en wettelijke bijdragen en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
  De door ons verstrekte gegevens bij een aanbieding w.o. prijslijsten, brochures, catalogi, gegevensdragers, internet etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk en kunnen nimmer tot enige aansprakelijkheid van ons aanleiding geven. Verstrekte gegevens zijn slechts bindend na uitdrukkelijke, niet bij bestelling automatisch gegenereerde, schriftelijke bevestiging.
 3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
  Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper toe, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen, dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
5. Aflevering- en leveringstermijnen
 1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, overschrijding geeft geen recht tot schadevergoeding, annulering, ontbinding etc. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
  Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 11-1 en -2 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 2. Tenzij uit de orderbevestiging en/of de feitelijke levering het tegendeel blijkt, worden afleverings-, administratie-, en transportkosten voor zover van toepassing, apart in rekening gebracht.
 3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen, worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
 4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen, zie artikel 3.5.
 6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
  Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft, zullen wij betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan. Voor nadere bepalingen verwijzen wij naar artikel 10.
6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 1. Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op door ons geleverde artikelen en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Wij garanderen niet dat door ons geleverde artikelen en diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden. Koper verleent ons vrijwaring voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door koper verstrekte materialen, artikelen en diensten, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien koper aan ons informatie, elektronische bestanden of software etc. verstrekt garandeert koper dat deze vrij zijn van virussen, en/of andere van toepassing zijnde gebreken.
 4. Het is koper verboden wijzingen, veranderingen en verwijderingen toe te brengen op de merknamen, handelsmerken of andere kenbare IP rechten, op of aan de door ons geleverde artikelen.
7. Reclame door de koper
 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
  De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen.
  De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen.
 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, of tekorten/overschotten in de geleverde hoeveelheid/hoeveelheden, of foutief geleverde artikelen moeten door de koper binnen 5 werkdagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden met een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 5 werkdagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
 4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
  1. De gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht
  2. De koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten
  3. De koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien
  4. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet
  5. De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, de garantietermijn van het betreffende artikel is verstreken, of, indien zo`n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 3 maanden sedert de levering is verstreken
  6. De garantietermijn op door ons geleverde artikelen, tenzij voor bepaalde producten nadrukkelijk anders door ons gestipuleerd, is gelimiteerd tot 3 maanden na levering aan koper bij normaal gebruik of zoveel korter zoals is verstrekt door de oorspronkelijke leverancier/producent, voor zover het geen artikelen betreft voor welke wij als importeur in de EU kunnen worden beschouwd. Voor artikelen waarvoor wij als importeur in de EU kunnen worden beschouwd geldt een garantietermijn van 3 maanden. Voor artikelen onder eigen merknaam geldt een garantietermijn van 6 maanden. Bij professioneel gebruik van artikelen onder eigen merknaam geldt een garantietermijn van 3 maanden
 5. Indien koper geleverde artikelen wenst te retourneren, om wat voor reden dan ook, kan dat alleen geschieden na verkrijging van een door ons afgegeven Retour Materiaal Autorisatie-nummer (= RMA-nummer) en met duidelijke vermelding van de reden van retour, de eventueel geconstateerde gebreken en/of vermelding van de geconstateerde leveringsfouten en op de door ons aangegeven wijze.
 6. Het recht van retour is niet van toepassing op:
  • Zwemkleding
  • Boeken, waarbij de verpakking is geopend
  • (Artikelen met) Software waarbij de verpakking is geopend
  • Gebruikte spuitbussen/sprays
  • Gezondheidsartikelen waarbij de verpakking is geopend
  • Lampen, actieve en passieve componenten en overeenkomstige zaken
  • Opgebouwde bouwcomponenten en delen die reeds opgebouwd waren
  • Bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van niet voorraad artikelen, reserve onderdelen en inbouwsystemen
  • UPS batterijen
8. Aansprakelijkheid
 1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. (zie 7.4.f). Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
 2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
  1. (Kosteloos) Herstel van gebreken
  2. Levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen
  3. Terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben
  4. Een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld
 3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
 4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds, door diegene die ons voor dit soort verplichtingen aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen.
  Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper bij derden op te slaan.
 6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor door ons verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, prijslijsten, informatiedragers, internet etc. en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
 1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen, hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.
 4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.
10. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden in € (EURO), tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen voorafgaan aan de levering van de betreffende zaken, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.
  Klachten, tekortkomingen, gebreken, defecten, manco’s e.d. schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Noch heeft koper het recht op aftrek van enig bedrag in welke hoedanigheid dan ook, zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
 2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het algemene recht voortvloeiend.
 3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voortijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
  Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 5 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
  Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van debuitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 150,-- alles exclusief omzetbelasting.
  Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 6. Wij kunnen onze vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar of factormaatschappij naar onze keuze.
11. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede begrepen: Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van De Wit BV; transportmoeilijkheden, verzendmoeilijkheden en/of - belemmering van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar De Wit BV toe of van De Wit BV naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
 
12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
13. Gedeeltelijke ongeldigheid
 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar is geworden, al dan niet vanwege enig dwingend rechtelijke bepaling van enig toepasselijk recht of dat zij de geldigheid en uitvoerbaarheid later verliezen, dan is de geldigheid van de overgebleven bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.
 2. Hetzelfde geldt voor zover als geconcludeerd zou moeten worden, dat deze voorwaarden een of meer lacunes zou bevatten. In geval van ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling of ter completering van een lacune, geldt die passende bepaling waarover partijen overeenstemming zouden hebben bereikt voor zover als dat zij deze bepaling op dit punt mee zouden hebben genomen in de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Indien partijen geen overeenstemming bereiken voor wat betreft de uitleg en betekenis van een bijzondere bepaling uit deze overeenkomst of enige bepaling ongeldig of niet afdwingbaar is, zoals voornoemd, zullen dergelijke bepalingen moeten worden geïnterpreteerd , dan wel zal moeten worden geacht te bestaan een bepaling volgens de veronderstelde daadwerkelijke bedoeling van die bepaling.

 
a. Orderkosten

SEMAPHORE B.V. hecht veel waarde aan een goede afstemming op de behoeften van de klant, ook voor de orderkosten is een structuur opgezet vanuit dit perspectief.

Voor iedere order (< € 150,- leveringswaarde) brengt SEMAPHORE B.V. orderkosten in rekening. De orderkosten bestaan uit 2 delen, de shipmentkosten (per levering) en de handlingkosten (per order regel). Deze orderkosten worden bepaald op basis van de leveringswaarde van de direct leverbare goederen. De artikelen die tijdens het bestellen niet op voorraad zijn, worden niet meegeteld! Daarnaast wordt het bedrag van de backorders die eventueel meegeleverd worden hierbij opgeteld.

Indien een backorder situatie ontstaat na het bestelmoment, dan tellen de artikelen mee voor de leveringswaarde van zowel de originele order als de order waar de backorder mee uitgeleverd wordt. Bij deelleveringen zullen alleen bij de eerste levering de kosten voor een order regel worden berekend. Het zal dus altijd duidelijk zijn tijdens het bestellen wat de orderkosten zullen zijn.

Vanaf 1 januari 2012 gelden voor Nederland de volgende orderkosten:
Orderwaarde Shipmentkosten Handlingkosten
Lager dan € 150,- € 7,50 per order € 2,50 per orderregel
Vanaf € 150,- € 7,50 per order Geen


Backorders (Nalevering) Voor artikelen die tijdens het bestellen niet op voorraad zijn geldt het volgende model:

U kunt aangeven of u backorders accepteert, deze algemene regel kan vervolgens voor een bepaalde order overschreven worden.

Bij het bepalen van de orderwaarde worden alleen de direct leverbare artikelen meegeteld. De artikelen die tijdens het bestellen niet op voorraad zijn worden niet meegeteld!

In het geval dat een u heeft aangegeven backorders te accepteren geldt dat de hoeveelheid en waarde van deze nabestelling worden toegevoegd aan de eerstvolgende levering. Tijdens het bestellen van deze eerstvolgende levering zal de orderwaarde verhoogd worden met de waarde van de backorders die zullen worden uitgeleverd op basis van de beschikbare voorraad. Op deze levering zijn dan de gebruikelijke orderkosten van toepassing (zie orderkosten & voorbeeld berekeningen).

In het geval van deelleveringen worden alleen bij de eerste deellevering handling- en shipmentkosten in rekening gebracht.

U kunt aangeven dat de nabestelling eerder geleverd dient te worden dan de eerstvolgende reguliere levering. Indien voorradig, zal SEMAPHORE B.V. de nabestelling dan eerder leveren tegen de geldende orderkosten gebaseerd op orderwaarde en aantal orderregels (zie orderkosten).

Voor artikelen die tijdens het bestellen wel op voorraad zijn maar door een oorzaak liggend bij SEMAPHORE B.V. toch niet geleverd kunnen worden geldt het volgende model:

Artikelen die gedurende het bestelproces getoond worden als zijnde op voorraad, maar toch niet geleverd kunnen worden tellen mee voor zowel de initiële orderwaarde als de orderwaarde waarmee ze uitgeleverd worden. Alleen bij de initiële order zullen er echter handling- en shipmentkosten in rekening gebracht worden. Bij de order waarmee de in backorder gevallen regels worden uitgeleverd telt de waarde wel mee voor de orderwaarde, maar zullen er geen handlingkosten in rekening gebracht worden.

Mocht u niet op de volgende order willen wachten en de in backorder gevallen regel apart willen laten uitleveren, gelden de normale orderkosten. U betaalt dan dus zowel shipment- als handlingkosten.
 
b. Kosten Aanmaning
Bij niet tijdige betaling ontvangt u telefonisch en schriftelijke aanmaningen. Voor elke schriftelijke aanmaning kan SEMAPHORE B.V. € 10,- in rekening brengen.
c. Speciaal Bestelde Artikelen
Artikelen die wij niet in ons assortiment hebben kunnen, op verzoek, speciaal voor U worden besteld. Hiervoor berekenen we extra € 7,50 per orderregel. Speciaal bestelde artikelen kunnen wij onder geen enkele voorwaarden retour nemen.

 
I. Algemeen
In het algemeen gelden de volgende voorwaarden en procedures t.a.v. elke retourzending. Afhankelijk van de reden van retournering zijn aanvullende voorwaarden en procedures van toepassing.
 1. Voorafgaand aan een retourzending dient het voorgeschreven RMA-formulier te zijn ingevuld. Het RMA-formulier is op te vragen via de afdeling Verkoop.
 2. Na ontvangst van het RMA-formulier wordt dit beoordeeld door de afdeling Verkoop. Indien het artikel in aanmerking komt voor retournering ontvangt u van de afdeling Verkoop het RMA-formulier retour voorzien van een RMA-nummer. Hierbij ontvangt u tevens de verzendinstructies.
 3. Wij accepteren alleen volledig ingevulde RMA-formulieren voorzien van RMA-nummer.
 4. Indien van toepassing dienen de artikelen in hun originele, niet beschadigde consumentenverpakking te worden geretourneerd. Deze verpakking dient zonder eigen stickers, prijslabels etc. en onbeschreven te worden geretourneerd.
 5. Het gehele artikel met inbegrip van alle onderdelen dient retour te worden gezonden. Tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Het artikel dient goed verpakt (overdoos) te worden verzonden. Schade, die ontstaat door onvoldoende verpakking tijdens het transport kan tot gevolg hebben dat we de artikelen niet in behandeling kunnen nemen.
Helaas kunnen wij artikelen/retouren die niet aan bovenstaande algemene voorwaarden voldoen, niet in behandeling nemen. Het artikel zal worden geretourneerd en de kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht.
 
II. Fout besteld
Het kan voorkomen dat u een fout maakt gedurende de bestel procedure, of bijvoorbeeld een verkeerd aantal besteld. Wij bieden u de mogelijkheid om deze artikelen te retourneren, behalve de in 7.6 genoemde artikelen. Onderstaande voorwaarden en procedures zijn hierop van toepassing :
 1. De totale waarde van de artikelen die U wilt terugsturen dient meer dan € 30,- te zijn.
 2. Speciaal, op uw verzoek, door SEMAPHORE B.V. bestelde artikelen komen hiervoor niet in aanmerking.
 3. Schriftelijke melding binnen 5 werkdagen na ontvangst artikelen via e-mail: retour@SEMAPHORE B.V..nl met het voorgeschreven RMA-formulier.
 4. Na beoordeling ontvangt u onze reactie op het ingestuurde RMA-formulier.
 5. Als de artikelen retour kunnen worden gestuurd ontvangt u het RMA-formulier retour voorzien van een door SEMAPHORE B.V. toegekend RMA-nummer.
 6. Terugsturen van de artikelen met het voorgeschreven en volledig ingevuld RMA-formulier voorzien van bijlagen binnen 30 dagen.
 7. Na ontvangst en controle van de teruggestuurde artikelen ontvangt u een tegoedbon, ter waarde van 80% van de gefactureerde netto-verkoopprijs.
 8. Er wordt € 7,50 in rekening gebracht voor gemaakte RMA kosten.
III. Transportschade
Een zichtbaar beschadigd of geopend pakket dient u altijd te weigeren. U dient direkt contact op te nemen met de afdeling Verkoop. Zodra de door u geweigerde beschadigde/geopende zending retour is ontvangen bij SEMAPHORE B.V. zal creditering van de beschadigde/geopende zending volgen. Transportschade die niet zichtbaar is en pas na het openen van de omdoos wordt vastgesteld, dient binnen 24 uur na aflevering gemeld te worden. Indien van toepassing dienen de eventuele ontvangstbewijzen steeds afgetekend te worden met vermelding van "onder voorbehoud van controle". Claims die niet binnen 2 werkdagen zijn gemeld kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
IV. Fout geleverd door SEMAPHORE B.V.
Indien SEMAPHORE B.V.:
 • andere artikelen levert dan door u zijn besteld
 • het juiste artikel levert maar er is meer geleverd dan besteld
en U wilt deze artikelen retour sturen is het onderstaande van toepassing:
Telefonisch melden via de Verkoop afdeling binnen 5 werkdagen na ontvangst goederen, telefoonnummer 06-12197370.
SEMAPHORE B.V. maakt met u afspraken om het probleem op te lossen en de verdere procedure af te spreken.
V. Defect artikel binnen garantie
Voor de door SEMAPHORE B.V. op de markt gebrachte artikelen onder eigen merknamen is de garantietermijn 6 (zes) maanden. De garantietermijn van 6 maanden gaat in vanaf de aankoopdatum van de consument, mits verkocht binnen 3 (drie) maanden na aankoopdatum bij SEMAPHORE B.V. door de retailer/tussenhandelaar. In geval van professioneel gebruik of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie voor deze artikelen beperkt tot 3 (drie) maanden.
Voor overige artikelen gelden afwijkende garantietermijnen en voorwaarden. Indien van toepassing worden de garantietermijnen en voorwaarden van de fabrikant gehanteerd. Een aantal artikelen zoals: software, CD, DVD, UPS batterijen en lampen zijn uitgesloten van garantie. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop. Indien blijkt dat het defect het gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, beschadiging van kwetsbare (onder-)delen of van normale gebruiksslijtage dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Dit is ook van toepassing als het artikel is uitgesloten van garantie.
 1. Aanspraken op garantie dienen uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van het gebrek/mankement schriftelijk te worden gemeld aan de afdeling Verkoop. Melding via het voorgeschreven RMA-formulier.
 2. Na beoordeling van uw melding ontvangt u, indien van toepassing, een RMA-nummer.
 3. Het artikel dient samen met een volledig ingevuld RMA-formulier met RMA-nummer binnen 7 dagen na toekenning van het RMA-nummer te worden verzonden.
 4. Na ontvangst van het artikel met RMA-formulier wordt beoordeeld of het defecte artikel binnen de garantie valt. Als het artikel NIET onder defect artikel binnen garantie, valt dan wordt contact met u opgenomen.
 5. Reparatie van defecte artikelen binnen de garantie geschiedt kosteloos voor zover de garantiebepalingen van toepassing zijn en de garantietermijn niet is verstreken. We zullen altijd proberen om het artikel te repareren. Dus wacht met het bestellen van een nieuw artikel. Het gerepareerde artikel wordt retour gestuurd voorzien van een reparatierapport.
 6. Indien het artikel defect binnen garantie niet gerepareerd kan worden, zal een nieuw artikel worden toegezonden. Indien het artikel niet (meer) beschikbaar is, zal een vervangend gelijkwaardig artikel worden toegezonden. Als een vervangend gelijkwaardig artikel niet (meer) beschikbaar is zal een creditnota worden opgemaakt.
 7. Wanneer het artikel, na uitvoerige tests en controle door SEMAPHORE B.V., geen defecten vertoont, zijn wij genoodzaakt hiervoor minimaal € 20,- onderzoekskosten in rekening te brengen. SEMAPHORE B.V. kan de onderzoekskosten zonder vooraanmelding aan passen. Het product zal worden geretourneerd en de kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht.
 8. Artikelen die niet meer zijn te repareren worden niet teruggestuurd.
VI. Defect artikel buiten garantie
Een defect artikel buiten garantie is een artikel dat NA de garantietermijn defect is geraakt en/of het defect is ontstaan als gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, beschadiging van kwetsbare (onder-)delen of normale gebruiksslijtage. Dit is ook van toepassing als het artikel is uitgesloten van garantie. Een defect artikel buiten garantie kan worden aangeboden ter reparatie. De door SEMAPHORE B.V. gemaakte en/of eventuele nog te maken kosten (onderzoek, reparatie, vervanging onderdelen, etc,) zullen dan in rekening worden gebracht, evenals de verzendkosten. Voorafgaand aan de reparatie van een defect artikel buiten garantie kan op verzoek een kostenopgave worden verstrekt.